مخازن

بررسی آزمایشگاهی تغییرات کیفیت آب در مخازن پلی اتیلن خانگی

امروزه در بسیاری از ساختمان ها به دلایل تأمین فشار یا ذخیره سازی از مخازن خانگی آب شرب استفاده می شود. در کنار مزایای مخازن خانگی، از جمله مشکلات آن احتمال تغییر کیفیت آب شرب در اثر ماند و تماس آن با جداره مخازن می باشد. روند رو به رشد استفاده از مواد پلاستیکی و بطور خاص پلی اتیلن، استفاده از پلی اتیلن در ساخت مخازن خانگی را افزایش داده است. از این رو در مطالعه حاضر تغییر کیفیت آب شرب به علت ماند آن در مخازن پلی اتیلنی مورد بررسی قرار گرفته است. به این صورتکه با استفاده از یک مخزن پلی اتیلنی وکنترل دمای اطراف آن در محیط آزمایشگاه، با نمونه برداری از مخزن در زمان های ماند ۳ و ۷ روز و انجام آزمایش های کیفی، تأثیر ماند آب در این مخزن مورد بررسی قرار گرفته است.

آزمایشات اصلی انجام شده بر روی نمونه ها در بخش شیمیایی، اندازه گیری TOC یا کل کربن آلی و در بخش میکروبی، شمارش باکتری های هتروتروفیک می باشد. هم چنین مشخصه های pH،کلر آزاد باقیمانده و کدورت نیز در هر بار نمونه برداری از مخزن اندازه گیری شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد برای ماند یک هفته ای آب در مخزن پلی اتیلن، خطر نشت مواد آلی از جداره داخلی مخزن و رشد میکروبی، برای زمان ماند سه روزه وجود ندارد اما برای نمونه با زمان ماند هفت روز نشت مواد آلی و رشد میکروبی مشاهده گردید اگرچه در پایان هفت روز مقادیر نشت مواد آلی از مخزن و رشد میکروبی همچنان در محدوده استاندارد قرار داشت. هم چنین نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش دمای محیط باعث کاهش کیفیت میکروبی آب ذخیره شده می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *